جایزه علمی پروفسور حبیب فیروزآبادی به دانشجویان شیمی آلی اعطا میشود.