با حکم رئیس جمهوری؛ دکتر مسعود برومند به دبیر کلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با صدور حکمی دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به عنوان" دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری" منصوب کرد.