سخنرانی علمی دکتر مجتبی میرزایی در جمع اعضای هیات علمی و دانشجویان پژوهشگاه

به دعوت مدیرت امور پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران درمورخ 96/10/18 نشست علمی با موضوع:

Sorption) (Performance Evaluation of Porous Silica Supported Ionic Liquids in CO2


 با حضور آقای دکتر مجتبی میرزایی عضو هیات علمی پژوهشگاه در سالن مشاهیر پروفسور بلورچیان برگزار شد.