ششمین جلسه کمیته تخصصی انستیتو پروپیلن برگزار شد.

ششمین جلسه کمیته تخصصی انستیتو پروپیلن هجدهم دیماه جاری در محل سالن مشاهیر پژوهشگاه برگزار گردید. در این جلسه که به بررسی گزارش های نهایی پایش تکنولوژی طرح تدوین دانش فنی زنجیره ارزش پروپیلن اختصاص داشت، اعضای کمیته تخصصی پروپیلن، نمایندگان ناظر پروژه از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، و مدیران زیرپروژه های این طرح حضور داشتند.

بر اساس نتایج حاصل از این جلسه، توافق گردید موارد مطرح شده از سوی ناظرین طرح توسط مدیران زیرپروژه ها برای جمع بندی و تصویب نهایی در گزارش های نهایی لحاظ گردند.

تاریخ ایجاد: شنبه 22 دي 1397
تاریخ انتشار: شنبه 22 دي 1397
تعداد بازدید: 780تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:780
کاربران حاضر:3023