در میان حزن و اندوه همکاران: مجلس ترحیم زنده یاد دکترسعید کدخدازاده کاشانی برگزار شد.در میان حزن و اندوه خانواده بزرگ پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران مجلس ترحیم زنده یاد دکتر سعید کدخدازاده کاشانی دانش اموخته دوره کارشناسی ارشد شیمی پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران و دانشجوی ترم آخر دانشگاه اتاوا در کشور کانادا بعد از ظهر روز چهارشنبه دوم بهمن ماه جاری  با حضور خانواده سعید عزیز، اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان عزیز، جمعی از دانش آموختگان گرامی و کارکنان ارجمند در سالن خلیج فارس مرکز همایشهای حکمت پژوهشگاه برگزار شد.