ENTER SEARCH BELOW

 


در این جلسه که با حضور اعضای کمیته تخصصی روز یکشنبه 96/10/17 در سالن  مشاهیر پژوهشگاه برگزار گردید، شرکت کنندگان ضمن بررسی اقدامات انجام شده در خصوص موارد تصمیم گرفته شده در جلسه قبل این کمیته، به بررسی موارد جدید از قبیل ارسال گزارش های زیرپروژه ها، تهیه گزارش های پیشرفت و صورت وضعیت زیرپروژه ها پرداخته شد و در مورد آنها تصمیم گیری به عمل آمد. همچنین در خصوص نکات مورد لزوم که بایستی در تهیه گزارش زیرپروژه ها مدّ نظر مجریان قرار گیرند بحث و تبادل نظر گردید.

در این جلسه تاریخ نشست آتی کمیته تخصصی 18 بهمن ماه سال جاری تعیین گردید.

Creation date: 13/01/2018
Publish date: 14/01/2018
Page view: 1079طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network