ENTER SEARCH BELOW

 دکتر محمد رضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به همراه چند تن از اعضای هیات علمی، با حضور در شهرک صنعتی لیا از بخشهای مختلف کارخانه تاژ بازدیدکردند. در ادامه، ضمن نشست با مهندس عابدی (مدیر عامل) و دکتر عامری (مدیر واحد تحقیقات)، در جریان نیازهای علمی و پژوهشی این مجموعه قرار گرفتند.

در پایان این نشست برلزوم همکاریهای مشترک بین پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و این مجموعه صنعتی در جهت رفع نیازهای فنی و مهندسی تاکید گردید.

 

Creation date: 01/07/2018
Publish date: 01/07/2018
Page view: 979طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network