ENTER SEARCH BELOW

 

پژوهشگاه میزبان کارگاه آموزش تخصصی ارزیابی عدم قطعیت برای میکروسکوپ نیروی اتمی  AFM با حضور کارشناسان این دستگاه از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بود.

کارگروه تخصصی میکروسکوپ پروبی روبشی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، به منظور به‌روزرسانی و ارتقای دانش کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو و همچنین بهبود نتایج ارایه شده به پژوهشگران و صنایع، دوره آموزشی تخصصی ارزیابی عدم قطعیت در اندازه‌گیری را برای دستگاه

میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscope - AFM) را در پژوهشگاه شمی و مهندسی شیمی ایران برگزار کرد.

 شناخت اصول و فنون تخمین عدم قطعیت در اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی و توانایی کار با نرم‌افزار‌های تخصصی برای محاسبه عدم قطعیت در اندازه‌گیری‌های دستگاه AFM، از اهداف اصلی این دوره بود.

در این دوره آموزشی که به میزبانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی برگزار شد، نمونه‌هایی از محاسبه عدم قطعیت در انواع آزمون های مرتبط با دستگاه AFM، برای حاضرین ارایه شد.

از جمله سرفصل‌های آموزشی ارایه شده در این دوره، موارد زیر را می‌توان نام برد:

   - آشنایی با مفاهیم پایه عدم قطعیت در اندازه گیری

   - آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری

   -  تاریخچه عدم قطعیت اندازه گیری

   - الزامات استاندارد ISO/IEC17025 در خصوص عدم‌ قطعیت اندازه‌گیری

   - انواع آزمون از نظر الزامات مربوط به تخمین عدم قطعیت

   -  روش‌های گوناگون محاسبه و تخمین عدم قطعیت

   -  مراحل محاسبه و تخمین عدم قطعیت به روش GUM

   - حل چند مثال برای تخمین عدم قطعیت

   - محاسبه عدم قطعیت با نرم افزار

   -  روش مونت کارلو برای محاسبه عدم قطعیت

   -  مقایسه روش (GUM) و مونت کارلو در ارزیابی عدم قطعیت

   - گزارش دهی عدم قطعیت اندازه‌ گیری

شایان ذکر است در این کارگاه آموزشی دو روزه که 23 و 24 تیرماه جاری برگزار شد که 29 نفر از اعضای کارگروه تخصصی میکروسکوپ پروبی روبشی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی  حضور داشتند.