ENTER SEARCH BELOW

 

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در نظر دارد انجام کلیه امور سرویس و نگهداری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی خود را بر اساس مشخصات فنی اعلام شده در این اسناد از طریق برگزاری مناقصه عمومی و نظر کارشناس فنی پژوهشگاه برای مدت یکسال به افراد حقوقی
( شرکت پیمانکار )  واجد شرایط واگذار نماید.

1- ترتیب تنظیم پیشنهاد و تاریخ تسلیم :

شـــرکـت کنـنـدگـان در منـاقصـه مــی بایست جهـت دریـافت مــدارک از تـاریــخ 26/11/91  تـا پایان وقت اداری 05/12/91  با دردست داشتن معرفی نامه معتبر از شرکت به دبیرخانه مرکزی پژوهشگاه واقع در کیلومتر 17 اتوبان تهران- کرج ، شهرک علم و فناوری بلوار پژوهش ، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران طبقه همکف ساختمان اداری مراجعه یا از طریق سایت پژوهشگاه به آدرس

www. ccerci.ac.ir مدارک و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.

2- شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها :

1-2- پاکت ( الف ) محتوی :

تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 100.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمینی بین بانکی در وجه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مورد قبول می باشد.

2-2 پاکت ( ب ) محتوی مدارک زیر می باشد:

·          پیشنهادات فنی ، سوابق کاری و رزومه شرکت

·          کپی مستندات ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، آگــهی تأسیس ، آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی

·          کپی کارت کد اقتصادی شرکت  ( جدید )

·          کپی برگ تعیین صلاحیت  از وزارت کار و امور اجتماعی

·          کپی مــدرک رتـبه بندی شــــرکت از معــاونت بـــرنامه ریزی و نظـــارت راهـبردی رئــــیس جمهـــور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ) در رشته تأسیسات

·          یک نسخه از اسناد مناقصه ( اعم از فراخوان ، شرایط، پیوستها و .....) که ذیل تمامی صفحات عبارت قرائت شد و مورد تائید می باشد به امضای صاحبان امضای قانونی رسیده و ممهور به مهر شرکت کننده باشد.

·          گزارش مختصری از امکانات فنی ، مالی و پرسنلی شرکت.    

·          برگه بازدید دریافت شده از پژوهشگاه در تاریخ تعیین شده.

 

* تذکر :

کلیه صفحات مدارک و گزارشات پاکت ( ب ) باید مهر شده و به امضای افراد مجاز رسانده شود.  

 

3-2 پاکت ج : پیشنهاد قیمت شرکت

·          قیمت پـیشنهادی دقیق ، کامل ، خوانا، بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی و در بــرگ پیشنهاد قیمــــت ( ضمیمه ) ارائه گردد.

 

* تذکر :

پیشنهادات قیمت مخدوش، مشروط، ناقص و از این قبیل موارد بررسی نخواهد گردید .

3- شرکت کننده مکلف است پیشنهادات خود را بصورت سه پاکت مجزا و در بسته به شرح فوق آماده و هر سه پاکت را جمعاً در یک پاکت یا لفاف مناسب قرار داده و بـــــصورت لاک و مهر شده حـــداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  15/12/91  به دفتر معاونت پشتیبانی و منابع انسانی پژوهشگاه تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

* توجه :

بر روی پاکتها نام هر پاکت و آدرس و تلفن شرکت و شماره مناقصه درج گردد.

4- شرکت کنندگان در مناقصه تا پایان وقت روز شنبه مورخ 05/12/91فرصت دارند ضمن بررسی اسناد در صورت وجود سئوال ، اشکال ، ابهام یا مغایرت مراتب را کتباً مطرح نمایند و کمیسیون در مهلت مقرر ضمن

بررسی موارد مطرح شده در صورت صلاحدید نسبت به پاسخ به سئوال یا رفع ابهام اقدام خواهد کرد. پس از پایان مهلت فوق الذکر هیچگونه درخواستی پذیرفته نخواهد شد.

بدیهی است در صورت بوجود آمدن تغییرات کلی در اسناد مراتب در قالب متمم اسناد کتباً به اطلاع کلیه شرکت کنندگان رسانده خواهد شد.

5- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله اطلاع کامل از شرایط و نوع کار و قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده توسط پژوهشگاه می باشد..

6- کمیسیون مناقصه در روز شنبه  مورخ 19/12/91 ساعت  9 صبح  برای بررسی پیشنهادات ارائه شده در محل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تشکیل جلسه خواهد داد و در آن ابتدا پاکتهای الف مفتوح و

پس از بررسی و کنترل شرایط و احراز صحت فیش واریزی یا چک تضمینی ارائه شده از نظر نــوع ، مبلــغ و سایر موارد لازم ، پاکتهای ب بازگشائی خواهد شد.

محتویات پاکت های ب توسط کمیسیون مناقصه بررسی و ضمن کنترل تائید اسناد مناقصه توسط متقاضی ، مستندات هویتی و قانونی شرکت و سوابق و تجارب و برگ تعیین صلاحیت شرکت مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار می گیرد و پس از آن ، پاکت ج آن دسته از شرکتهای کـه مدارک و ســوابق آنها مــورد تایید

کمیسیون قرار گرفته است بازگشائی خواهد شد و با ارزیابی مالی پیشنهادات و با رعایت صرفه و صلاح پژوهشگاه برنده مناقصه تعیین خواهد شد.

7- در صورت نیاز و صلاحدید از شرکت کنندگان برای حضور در جلسات بررسی پیشنهادات و بازگشائی پاکتها کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

8- برنده مناقصه حداکثر یک هفته پس از بررسی و گزارش نتیجه کمیسیون مناقصه و تصویب ریاست محترم پژوهشگاه تعیین و اعلام خواهد شد و برنده مناقصه مکلف است ظرف حداکثر یک هفته پس از ارائه ضمانتهای لازم نسبت به امضاء و اجرا کلیه مفاد قرارداد تنظیمی اقدام نماید. در صورت عدم مراجعه یا انصراف یا خودداری از انعقاد قرارداد برنده اول در مهلت مقرر ، سپرده شرکت در مناقصه برنده اول به نفع پژوهشگاه ضبط خواهد شد و نسبت به اعلام برنده بودن نفر دوم اقدام خواهد شد.

9- در صورت عدم مراجعه یا انصراف یا خودداری از انعقاد قرارداد توسط برنده دوم در مهلت مقرر ، سپرده شرکت در مناقصه وی نیز به نفع پژوهشگاه ضبط می گردد و پژوهشگاه مجاز است نسبت به تجدید مناقصه یا واگذاری کار بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه اقدام نماید.

10- ضمانت های شرکت در مناقصه شرکتهائی که حائز رتبه اول یا دوم نشده اند پس از ابلاغ نتیجه مناقصه ، در قبال اخذ رسید معتبر به نماینده معرفی شده شرکت مسترد می گردد و ضمانت شرکت در مناقصه نفر برنده در مقابل تسلیم ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به وی مسترد می گردد.

11-  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در تعیین اولویت و ارجحیت و همچنین رد و قبول یک یا تمام پیشنهادات ارائه شده مختار است و شرکت کنندگان حق طرح هیچگونه اعتراضی را ندارند.

12- هزینه درج آگهی و همچنین پرداخت کلیه کسور قانونی اعم از بیمه ، مالیات ، عوارض شهرداری و سایر موارد که بابت معامله پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار تعلق می گیرد ، بر عهده برنده پیمانکار خواهد بود و پژوهشگاه حق دارد کسور قانونی متعلقه را از مطالبات ( صورت وضعیتها ) پیمانکار کسر و به حساب مراجع واریز نمایند.

13- چنانچه پژوهشگاه به هر علت از اجرای طرح و انعقاد قرارداد منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد

خواهد شد. در اینصورت برنده مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی را از این بابت نخواهد داشت.

14- هر گاه حین مناقصه محرز شود که پیشنهاد دهندگان به زیان پژوهشگاه تبانی کرده اند، نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده و اسامی پیشنهاد دهندگان متخلف موقتاً و یا بصورت دائم از لیست پیمانکاران ذیصلاح حذف خواهد شد.

15- قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور و کلیه موارد مندرج در شرایط مناقصه جزء لاینفک قرارداد می باشد. و همچنین مفاد کلیه قوانین و مقررات جاری و شرایط عمومی پیمان که مغایر با مفاد آئین نامه موصوف نباشد بر این مناقصه حاکم و نافذ است.

16- در صورت عدم انجام صحیح و یا کوتاهی در انجام تعهدات مندرج در شرایط مناقصه و قرارداد و یا ایجاد هر گونه خسارت و زیانی از طرف پیمانکار بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به تجهیزات و یا تأسیسات و ادوات و دستگاههای و ساختمانهای کارفرما به هر شکل و دلیل ، موارد با مرجعیت تشخیص کارفرما و ناظر پروژه ابتدا بصورت کتبی جهت اصلاح و جبران خسارت به پیمانکار ابـلاغ می گردد و در صورت عدم اقدام در مدت تعیین شده توسط کارفرما پژوهشگاه به لحاظ قانونی محق خواهد بود و در هر زمان و به هر مبلغ به تشخیص خود نسبت به کسر ریالی خسارات و از صورت وضعیت و مطالبات پیمانکار اقدام نموده و یا حتی از تضامین پیمانکار نزد کارفرما نیز مبالغ مربوطه را کسر نماید و حتی در صورت عدم کفاف مطالبات و یا تضامین نسبت اقدام قانونی جهت وصول مبالغ استفاده نماید.    

17- شرکت کنندگان در مناقصه به عدم شمول قانون منع مداخله وزراء ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 اقرار می نماید و در صورتیکه در زمان برگزاری مناقصه ، انعقاد قرارداد و یا پس از انعقاد قرارداد مشخص شود شرکت کننده مشمول موضوع قانون فوق الذکر می باشد، پژوهشگاه مجاز به لغو قرارداد بصورت یکجانبه و یا رد پیشنهاد در کمیسیون مناقصه می باشد. ضمناً مجــاز می باشد کلیه خسارات وارده را از ضمانت های مربوطه به نفع خود ضبط نماید.

18- برنده مناقصه پس از ابلاغ پژوهشگاه و انعقاد قرارداد حق واگذاری جزء یا کل موضوع مناقصه و تعهدات خویش را به غیر ، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد.

19- پیشنهاد دهندگان باید به مقررات مربوطه به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه خصوصاً حداقل دستمزد کار آشنایی کامل داشته باشند و آنها را رعایت نموده و در قیمتهای پیشنهادی خود منظور نمایند.

21- ارائه مدارک تخصصی در رابطه با تحصیلات و تخصص نفرات استفاده شده توسط پیمانکار پس از عقد قرارداد الزامی بوده و کارآیی و توانایی انجام فعالیت توسط این نیروها می تواند از طریق مصاحبه حضوری و یا درخواست ارائه مدارک بیشتر صورت پذیرد به هر شکل در صورتیکه عدم توانایی و تخصص لازم در هر یک از افراد پیمانکار در هر زمان در طول قرارداد به تشخیص کارفرما محرز گردد ، پیمانکار متعهد به جایگزینی نفر مناسب و دارای صلاحیت در این خصوص بدون فوت وقت می باشد.

22- پژوهشگاه در هنگام انعقاد قرارداد نماینده ای را به عنوان ناظر معرفی می کند که بر حسن اجرای تعهدات نظارت خواهد نمود و هر گونه پرداخت بدون تائید ناظر غیر ممکن و غیر مجاز می باشد.

23- عدم ارائـه یا غیر معتبر بودن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه بـه منزله کسـر اسناد محسوب شده و باعث ابطال شــرکت ( پیمانکار ) می گردد و کلیه هزینه ها و خسـارات نــاشی بر عهده شـــرکت ( پیمانکار ) می باشد.

شرایط اختصاصی پیمان :

1- مدیر عــامل یا یکی از اعضـــای هیئت مدیره شرکت باید دارای مـــــدرک تخصصــی و دانشگاهی لازم ( کارشناس مکانیک یا بالاتر با گرایش سیالات یا برق قدرت ) باشد. ( ارائه تصویر مدرک )

2- شرکت پیمانکار دارای سابقه حداقل 5 ساله در امر نگهداری و راهبری تأسیسات حـرارتی و برودتی بـاشد. ( با ارائه اسناد معتبر )

3- شرکت پیمانکار باید تصویر اسناد نگهداری و گواهی رضایت کارفرما را حداقل 3 مورد مشابه را در دو سال گذشته ارائه نماید.

4- کلیه موارد تعمیر و نگهداری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بصــورت شبــانه روزی و 24 ساعته بوده و ایام تعطیل رسمی و غیر رسمی از این امر مستثناء نمی باشد.

5- حضور مهندس مکانیک سیالات ( با تخصص سیستمهای حرارتی و برودتی و تأسیسات ) و تکنسین مکانیک ( با تخصص سیستمهای حرارتی و برودتی و مسلط به سیستم ( نگهداری و تعمیرات و تهیه گزارشات کامپیوتری ) و مکانیسین لوله کشی سرد و گرم - شوفاژ کار - فاضلاب - جوشکار ماهر تکنسین برق صنعتی و ساختمان موتور چی و برقکار

6- کلیه هزینه های ایاب و ذهاب ، غذا ، لباس و ابزار کار و تجهیزات مورد نیاز بیمه و بیمه مسئولیت مدنی پرسنل مالیات و سایر کسورات مربوطه به عهده شرکت پیمانکار می باشد.

7- پیمانکار می بایستی پیش از ارائه پیشنهاد مناقصه افراد پیشنهادی و سابقه کار آنها را به کارفرما ارائه نماید.

مشخصات فنی :

موتور خانه مرکزی پژوهشگاه دارای سه دستگاه ابزوربشن- سه دستگاه دیگ بخار- یک دستگاه دیزل ژنراتور 550 کاوا چــهار دستگاه منابع کوئــیلی پنج دستگاه منابع انبساطی دو دستگاه منابع کنــدانس یک منبع گازوئیل- یک دستگاه منبع دی ادیتور- چــــهار دستگاه سختی گیر- دو دستگاه مبدل حرارتی- سه دستگاه برج خنک کننده و 23 دستگاه پمپ مربوط به ( سیستم- فن کوئل- برج- برگشت آبگرم- رادیاتور- چاله کندانس-  تونل آدم رو و گازوئیل و نه دستگاه الکتروموتور ( دیگ بخار، تغذیه آب و گازوئیل ) و سیستم سردخانه رستوران و سالن همایش می باشد.

2- سیستم آبرسانی پژوهشگاه دارای 14 دستگاه ( الکترو پمپ ، جوکی و  ... ) می باشد.  

3- فضای تقریبی مجموع ساختمانها 29000 متر مربع و 30000 متر مربع محوطه چمن کاری شده و 50000 متر مربع درختکاری

جهت دریافت اسناد مناقصه به لینک های زیر مراجعه فرمائید. (فایل ها در دو قالب ورد و پی دی اف قابل دسترسی است )

 

Creation date: 16/02/2013
Publish date: 16/02/2013
Page view: 6582طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network