پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در نظر دارد انجام امور خدماتی شامل نظافت ، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز را بصورت حجمی از طریق مناقصه به یکی از شرکتهای معتبر واگـــذار نماید. از متقاضیان دعـوت می شود جهت دریـافت اسنـاد مناقصه از تـاریخ 10/07/1402 لغایت 19/07/1402 با مراجعه حضوری یا از طریق سایت پژوهشگاه اقدام و پیشنهادات تکمیلی خود را حداکثر تا تاریخ 29/07/1402 به دبیرخانه پژوهشگاه تحویل نمایند.(هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد)
آدرس پـژوهشگـاه واقـــع در کیلومتر 17 اتـــوبان تــهران- کـرج- بــلوار پـــژوهش، پــژوهـشگــاه شیــمی و مهنــدســی شیمــی ایـــران می باشد

تلفـن 44787764 ، 40 - 44787720 -021

1

2

3

4

5

6

7