وظایف و مسئولیتهای اداره خدمات عمومی:

1-     نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد نیروهای شرکتی طرف قرارداد پژوهشگاه در نگهداری فضای سبز، نظافت ساختمانها و محوطه، آبدارخانه ها، مکانهای بهداشتی، نمازخانه و ... .

2-     نظارت بر عملکرد دبیرخانه مرکزی، تلفنخانه، نامه رسانی و ... .

3-     انجام اقدامات لازم برای تامین نظافت و سالم سازی و بهداشت مناسب محیط کار برای ارائه خدمات.

4-     برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری به مقامات مافوق.

5-     ساماندهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار و ... کلیه نیروهای تحت سرپرستی.

6-      همکاری در برگزاری مراسمات ملی و مذهبی و آموزشی با حوزه معاونت امور فرهنگی و روابط عمومی پژوهشگاه.

7-     تلاش در جمع آوری آیین نامه ها و مقررات جاریه مربوط به اداره خدمات عمومی و به کار گیری و استفاده از آنها.

8-     نظارت بر جمع آوری اثاثیه غیر قابل استفاده در محوطه، ساختمانها، آزمایشگاه ها و ... و انتقال آنها به انبار مرکزی.

9-     انجام درخواست های خدماتی مسئولان پژوهشگاه با تایید مدیر یا معاون اداری، مالی و پشتیبانی پژوهشگاه.

10- نظارت دقیق و مستمر در انجام کلیه امور مربوط به اعزام اتومبیل های پژوهشگاه برای انجام ماموریت یا تعمیرات دوره ای.

11- ارائه آموزش های عملی به کارکنان تحت سرپرستی.

12- انجام سایر امور محوله از سوی مقامات مافوق.

تلفن هاي داخلي


رئيس اداره خدمات عمومي : محمد ثقه مجتهدی 

تلفن تماس : 40-44787720 داخلي 1717