شرایط عمومی:

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد می رساند، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران فاقد خوابگاه و امکانات خوابگاهی میباشد.

شرایط اختصاصی: