اداره کارپردازي

 وظایف و مسئولیتهای اداره کارپردازی:

1-     دریافت برگه های درخواست خرید کالا که به امضاء مقام مافوق رسیده است.

2-     تهیه برگه استعلام بهاء و تکمیل جدول مقایسه ای مربوطه و گزارش به مقام مافوق.

3-     انتخاب کالای مرغوب و استاندارد برای خرید.

4-     تهیه نمونه کالا و ارائه به مقام مافوق برای تطبیق با مشخصات ارائه شده.

5-     تکمیل کلیه مدارک و اسناد مربوطه از قبیل: استعلام بهاء کالا، مکاتبات اداری، اخذ تأییدیه مقام مافوق و ... ارائه کلیه مدارک به امور مالی پژوهشگاه.

6-      تهیه تصویر و یا اسکن از اطلاعات مربوط به کلیه خرید ها و ایجاد بایگانی منسجم.

7-     تحویل اجناس خریداری شده و ارائه آنها به انبار مرکزی پژوهشگاه و اطلاع به واحد درخواست کننده خرید.

8-     نگهداری صحیح حساب تنخواه گردان.

9-     همکاری لازم با امور مالی در تنظیم سند هزینه اجناس خریداری شده.

10- تسویه حساب کامل تنخواه گردان در هر سال.

11- انجام امور مربوط به درخواست تعمیر لوازم و تجهیزات واحدهای متقاضی و پیگیریهای بعدی آن.

12- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.


مسئول اداره كارپردازي : علي محمدي

تلفن تماس : 40-44787720 داخلي 1068