وظایف و مسئولیتهای اداره کارگزینی:

1- رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.

2-تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و رعایت قوانین و مقررات مربوط.

3- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه.

4-انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارکنان.

5-برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.

6-اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر.

7-تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم.

8-شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف.

9-پیش بینی احتیاجات پرسنلی پژوهشگاه و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات.

10-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر درمورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.

11- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری.

12-تهیه گزارشات لازم.

13-دریافت دستور و برنامه کاری از مدیر امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه.

14- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام سالانه، انتقالی، مأموریت، مرخصی، ترفیع، فرصت مطالعاتی و نظایر آنها با رعایت قانون و مقررات مربوطه و اطلاع مقام مافوق.

15- صدور احکام افزایش های سالانه و پایه های سنواتی، برقراری کم هزینه های عائله و اولاد، تبدیل وضعیت استخدامی، بازنشستگی و ... برای اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

16-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی اعضاء هیئت علمی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص نحوه اجرای آنها در پژوهشگاه.

17- شرکت در جلسات و کمیته های مختلف اداری.

18-بایگانی منسجم پرونده های پرسنلی افراد، ممهور به مهر با ثبت در دفتر.

19- ایجاد بایگانی دیجیتالی برای ثبت پرونده های اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه.

20- تهیه پیش نویس صورت جلسات مربوط به کارگزینی.

21- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام امور مربوطه.

22- پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع داخلی و بیرونی.

23-  انجام امور محوله ارجائی مقام مافوق.

 

رئيس اداره كارگزيني و رفاه : عليرضا نوظهور

شماره تماس : 44787764