فرایند داوری اختراع

1-دریافت درخواست داوری از اداره مالکیت های فکری قوه قضاییه

2- تكميل فرم تقاضا نامه مخصوص داوران پژوهشگاه ( فايل ورد- پي دي اف

3-  واریز مبلغ داوری به شماره حساب پژوهشگاه  نزد بانک مرکزی (حتما باید به همراه کد شناسه واریز شود)  

کد شناسه (ثبت اختراعات):374021282113565000000000000025

شماره حساب:  4001021203000119

شماره شبا: IR 6401 0000 4001 0212 0300 0119

الف) 2000000تومان برای  اشخاص حقوقي

ب) 1000000 تومان برای  اشخاص حقيقي

ج) 400000 تومان برای متقاضی عضو هیات علمی *پژوهشگاه

4- ارسال کپی رسید بانکی به آدرس TTO@ccerci.ac.ir

5- انجام ارزیابی توسط هیات نظارت بر داوری مالکیت فکری پژوهشگاه

 

توجه : حداقل زمان داوری و بررسی اظهارنامه یک ماه می باشد.

توجه : نتایج داوری نهایی فقط در اختیار اداره مالکیت فکری قرار گرفته و این دفتر از ارائه پاسخ مستقیم به متقاضی معذور است.

 

* لطفا آیین نامه داخلی پژوهشگاه مطالعه شود.

    تلفن تماس : 40-44787720 داخلی ۱۲۵۹