ساختار مرکز

 این مرکز در طرح توسعه خود شامل بخش های زیر می باشد:

   1- آزمایشگاه پژوهش- ساخت 1    (شیمی)

   2- آزمایشگاه پژوهش- ساخت 2  (مهندسی شیمی)

   3-  واحد دستگا هوری شیمیایی

   4-  واحد الکترونیک و ابزار دقیق

  5-  مرکز نرم افزار و محاسبات

   6- واحد فیزیک و اپتیک

   7-  واحد مکانیک و طراحی

با توجه به ماهیت چند رشته ای مرکز، در طرح توسعه آن تخصص های مختلف زیر به صورت هیات علمی، کارشناس و تکنسین  فعالیت خواهند نمود.

    1- الکترونیک (هیات علمی  کارشناس ارشد)         4 - فیزیک (هیات علمی  کارشناس ارشد)       

   2-  شیمی  (هیات علمی  کارشناس ارشد)              5- نرم افزار (مهندس حرفه ای)   

  3- مهندسی شیمی (هیات علمی  کارشناس ارشد)      6- مکانیک (مهندس حرفه ای  تکنسین ماهر)   

همچنین این مرکز با بکارگیری دانشجویان در زمینه ساخت تجهیزات از رشته های مختلف و همکاری های گروهی می تواند موجب بالندگی بیشتر و کارآفرینی و در نهایت اشتغال زایی برای متخصصان تربیت شده گردد.