وظایف و مسئولیتهای واحد HSE :

1-     آشنا نمودن دانشجویان و تمامی کارکنان پژوهشگاه با جایگاه بهداشت حرفه ای در قوانین کشور ایران و اثرات مثبت رعایت دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پیشرفت کار، بهداشت و سلامت کارکنان و دانشجویان.

2-     مشارکت در جلسات HSE و طرح مسائل و مشکلات مربوطه و نیز ارائه پیشنهادات لازم به مدیر ارشد و نیز پیگیری تصمیمات اتخاذ شده.

3-     شناسایی مشاغل موجود در پژوهشگاه و بررسی میزان عوامل زیان آور محیط کار و نیز ارائه راه حل های مناسب جهت کنترل و نیز ارائه دستورالعمل های مورد نیاز در چارچوب رعایت الزامات قانونی.

4-     انجام بازدید های دوره ای زمانبندی شده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ها بر اساس چک لیست های استاندارد تهیه شده و ارائه گزارش در خصوص نواقص موجود و پیشنهادات لازم.

5-     تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم جهت فراهم آوردن شرایط انجام کار مطمئن، سالم و بدون خطر و نیزارائه روش استفاده صحیح از امکانات و تجیزات در محیط کار با توجه به استانداردهای موجود.

6-      انجام سایر امور محوله از مقام مافوق.


سرپرست HSE : آقای دکتر مجتبی میرزایی