لطفا فرم زير را به دقت پر نماييد:


 اطلاعات دانش آموختگان
 نام و نام خانوادگي :
 نام پدر :
 شماره ملي :
 شماره شناسنامه :
 تاريخ تولد : / /
 صادره از :
 وضعيت تاهل :
 شماره همراه :
 آدرس پست الكترونيكي :
 نشاني منزل :
 تلفن منزل :
 گرايش تحصيلي(درپژوهشگاه شيمي) :
 مقطع تحصيلي(درپژوهشگاه شيمي) :
 سال ورودي :
 سال فراغت از تحصيل :
 وضعيت شغلي :شاغل
غير شاغل
مرتبط بارشته
غير مرتبط با رشته
 وضعيت تحصيلي فعلي(رشته و محل تحصيل اخرين مدرك ) :
 عنوان شغلي(زمينه فعاليت شغلي) :
 محل كار :
 نشاني و تلفن محل كار :
 آيافعاليت شماحاصل كارآفريني بوده است :بله
خير
 مهارتها،تجربيات وتوانائيها :
 پيشنهادات :
 مايليددرامورانجمن دانش آموختگان همكاري كنيد؟ :بله
خير
 متقاضي كداميك از خدمات احتمالي انجمن هستيد :كارت عضويت
همكاري در همايشها
عضويت در كميته هاي تخصصي
بازديدهاي علمي
ساير